ทำไมต้องเข้าใจ ความมั่นคงทางอาหาร ทั้งที่ไทยมีการเกษตรที่สมบูรณ์

 

ทำไมต้องเข้าใจ ความมั่นคงทางอาหาร ทั้งที่ไทยมีการเกษตรที่สมบูรณ์ ความมั่นคงทางอาหาร


คือ การที่ประชากรในประเทศสามารถเข้าถึงอาหารได้โดยไม่ขาดแคลน เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ปลอดภัย ตอบสนองต่อความต้องการ เพียงพอต่อการบริโภคเพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง

 

จริงหรือที่ว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะกังวล เพราะไทยเราเป็นเมืองเกษตร

เป็นความจริงที่ว่าประเทศไทยมีทรัพยากรเกษตรด้านอาหารที่อุดมสมบูรณ์ และมีแหล่งเพาะปลูกพืชอาหารกระจายอยู่ทั่วประเทศ และถึงแม้จะมีการเพาะปลูกที่กระจายตัว แต่ประเทศไทยยังขาด การจัดการระบบการเพาะปลูก ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งปัญหานี้อาจจะมีความรุนแรงมากขึ้น เพราะเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ การเกิดวิกฤตด้านพลังงาน ความเสื่อมโทรมของที่ดิน สภาพแวดล้อมและการให้ความสำคัญของการผลิตพืชอาหารลดลง เน้นการผลิตพืชพลังงานที่มีราคาสูงมากขึ้น ทำให้ราคาของพืชอาหารสูงขึ้น จนทำให้ประชาชนบางกลุ่มไม่สามารถเข้าถึงอาหารได้

เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารจึงจำเป็นต้องมีการร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ดูแลทางด้านต้นน้ำและกระทรวงสาธารณสุขที่ดูแลสุขภาพของผู้บริโภค ร่วมมือกันอย่างจริงจังเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรการผลิตทั้งทรัพยากรที่ดิน ทรัพยากรน้ำ และมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีมาตรการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม มีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิต มีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรและต้องมีการสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรในระยะยาวอาจจะเป็นรูปแบบประกันราคาสินค้าเกษตร เพื่อสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้กับเกษตรกรซึ่งนับว่าเป็นอีกแนวทางที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับประเทศไทยอีกด้วย

ถึงเวลาแล้วที่ต้องสร้างแรงจูงใจในการทำการเกษตร และเพิ่มจำนวนเกษตรกรรุ่นใหม่

การเกษตรมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยมาโดยตลอด ไม่เพียงแต่เป็นอาชีพของประชากรส่วนใหญ่แต่ยังเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของโลก ทั้งเพื่อการบริโภคและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ สร้างรายได้ปีละหลายแสนล้านบาท แต่น่าตกใจว่าภาคการเกษตรของไทยกลับประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานมาโดยตลอด แรงงานรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคเกษตรน้อยลงเนื่องจากทัศนคติของแรงงานรุ่นใหม่ ที่เห็นว่าอาชีพเกษตรกรรมเป็นงานที่หนัก  ส่งผลให้อายุเฉลี่ยของแรงงานภาคเกษตรสูงขึ้นซึ่งจะส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตในอนาคตลดลงและข้อจำกัดในการที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจในการทำการเกษตร และเพิ่มจำนวนเกษตรกรรุ่นใหม่ นั้นควรให้ความสำคัญการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าเกษตร ส่งเสริมระบบประกันภัยพืชผลเพื่อให้เกษตรกรสามารถลดความเสี่ยงของผลผลิตจากภัยธรรมชาติส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุน และสนับสนุนกลุ่มแรงงานรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพให้เข้ามาสนใจประกอบอาชีพการเกษตร เนื่องจากเป็นกลุ่มที่สามารถเรียนรู้และปรับตัวได้เร็วกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้ภาคเกษตรเป็นฐานการผลิตที่มั่นคงและเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การยกระดับสินค้าเกษตรรวมถึงคุณภาพชีวิตและความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกรไทยได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ประเทศไทยค่อนข้างจะโชคดีที่เป็นประเทศที่ส่งออกอาหารที่สำคัญของโลก ดังนั้นประเทศไทยจึงได้รับผลกระทบของวิกฤตอาหารค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ไม่ต้องเผชิญกับภาวะขาดแคลน จนนำไปสู่การจราจลและการประท้วงอย่างรุนแรง เช่น ในบางประเทศในแอฟริกา แต่ความโชคดีของไทยจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหน ถ้าไร้การวางแผน โดยจะต้องเป็นการวางแผนระยะยาวที่รัดกุมและพิจารณาปัญหาต่างๆ อย่างรอบด้าน ไม่เช่นนั้นแล้วใครจะไปรู้ว่าในวันข้างหน้า ไทย อาจจะเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ขาดแคลนอาหารก็เป็นได้


หน้าแรก

เที่ยวเขาสวยๆ ฝั่งอันดามัน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*